Oferta
 - Oczyszczalnie Halson
 - Oczyszczalnie Roth
 - Oczyszczalnie Prox
 - Biopreparaty
 - Studnie chłonne
 - Szamba
 - Przyłącza wodociągowe
 - Przyłącza kanalizacyjne
Oczyszczalnie ścieków Roth

Oczyszczalnie nie wymagają rozsączu !!!
Po oczyszczeniu ściek może być odprowadzany do rowów melioracyjnych.


1. Wiadomości ogólne
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków ROTH MICRO-STEP przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych.
 • Woda innego pochodzenia nie może być doprowadzana do instalacji oczyszczalni.
 • ROTH MICRO-STEP została zbudowana w oparciu o normę DIN EN 12566 i spełnia wymagania w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków, jeżeli podczas montażu i użytkowania spełnione sq warunki stawiane przez producenta.
 • Należy używać, w miarę możliwości, środków czyszczących przyjaznych dla środowiska naturalnego.
 • Nie należy wrzucać do ścieków produktów lrujqcych lub agresywnych, olei lub środków ochrony roślin. Środki te mogą bowiem spowodować zniszczenie kultur bakterii.
 • W przypadku zatkania się oczyszczalni nie wolno używać do jej udrożnienia środków chemicznych [żrqcych lub kwasowych), lecz należy zastosować czyszczenie metodą mechaniczne).

2. Opis urządzenia
 • Polietylenowe (PE) zbiorniki (osadniki) są całkowicie szczelne, ponieważ wykonane sq z jednegoelementu stanowiącego monolit.
 • Zbiorniki podlegają w 100 % recyklingowi. Przewody doprowadzające i odprowadzające ścieki do i z osadników są zamontowane metodą zgrzewania. Średnica przewodów wynosi DN 100 (średnica zewnętrzna 1 10 mm).
 • W górnej części zbiorników, w obrębie przewodów do- i odprowadzających znajdują się otwory rewizyjne [0 300 mm) do celów konserwacji i kontroli, nad otworami instaluje się studzienki wyprowadzane nad powierzchnię gruntu. Studzienki zakończone są bezpiecznym włazem zamykającym. W osadniku wstępnym przewód doprowadzający ścieki jest zamontowany wyżej niż przewód odprowadzający, tzn. linio wody znajduje się poniżej dolnego poziomu przewodu doprowadzającego.
 • W biologicznej części oczyszczalni (drugi lub trzeci zbiornik) na dnie zbiornika instaluje się w zależności od typu jedną lub dwie membrany napowietrzacza. W środkowej części górnej powierzchni zbiornika znajduje się właz konserwacyjny (0 600 mm), poprzez klóry umieszcza się napowietrzocz w zbiorniku. Podobnie jak w przypadku otworu rewizyjnego nad włazem instaluje się studzienki wyprowadzane nad powierzchnię gruntu. Studzienki zakończone są bezpiecznym zamknięciem.
 • We włazie konserwacyjnym zbiornika znajduje się króciec 0110 mm, spełniający funkcję sfudzienki rewizyjnej i służący do optycznej kontroli pracy napowietrzacza. Wysokość króćca jest regulowana i powinnu sięgać do wysokości około )0 mm poniżej zamknięcia studzienki włazu konserwacyjnego. Pakiet startowy zawiera kompresor, napowietrzocz, środek LIKEFIAN do wstępnego oczyszczania, środek UBAC do pierwszego uruchomienia oraz BAC-PLUS do utrzymania mikroorganizmów w czasie biologicznej części oczyszczania.
 • Kompresor montowany jest w specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu na zewnątrz zbiornika. Pracą napowietrzacza kieruje urządzenie sterownicze połączone z kompresorem.
 • Oczyszczalnia w wariancie nr 1 (do czterech mieszkańców) składa się z jednego zbiornika 1500 litrów oraz jednego zbiornika dwukomorowego 2000 litrów, oczyszczalnia w wariancie nr 2 (do sześciu mieszkańców) składa się z trzech zbiorników po 1500 litrów, oczyszczalnia w wariancie nr 3 (do ośmiu mieszkańców) składa się z trzech zbiorników po 2000 litrów.

3. Sposób instalacji
a) Przygotowanie wykopu, umieszczenie osadnika wstępnego oraz części biologicznej.
 • Wykop należy dopasować do wielkości oczyszczalni (jej wielkość zależy od liczby mieszkańców).
 • Wykop pod oczyszczalnię należy uszczelnić.
 • Wykop powinien być wykonany tak, aby wysokość dopływu do oczyszczalni była dopasowana do wysokości odpływu.
 • Do osadnika wstępnego należy dodać odpowiednią dawkę preparatu UKEFIAN.
 • Połączenia między zbiornikami muszą być wykonane tak, aby nie były narażone na żadne naprężenia.
b) Wmontowanie kompletnej oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP.
 • Miejsce zainstalowania oczyszczalni musi zostać tak dobrane, aby umożliwić dojazd do niej wozem asenizacyjnym w celu wywiezienia resztek osadu ściekowego.
 • Oczyszczalni nie należy instalować pod powierzchniami komunikacyjnymi.
 • Przy stojących wodach gruntowych zbiorniki mogą być opróżnianie tylko do wysokości lustra wody gruntowej.
 • Odpływ wody z oczyszczalni musi być zabezpieczony przed spiętrzeniem.

4. Montaż zbiorników

Galeria - montaż
1 2 3 4
5 6 7 8

 • Przed montażem, na placu budowy sprawdzić czy zbiorniki i ich zawartość nie zostały uszkodzone podczas transportu.
 • Wykop musi być dopasowany do wysokości dopływu i odpływu oczyszczalni, przy czym należy przestrzegać właściwych przepisów urzędowych oraz budowlanych.
 • Przy stałym podłożu wystarczy ułożyć zniwelowaną do odpowiedniego poziomu oraz dobrze zagęszczoną około 200mm warstwę żwiru (ziarno ok. 3 mm). W innym przypadku należy jako fundament umieścić płytę betonową B 25, grubości około 150 mm.
 • Zbiorniki należy ustawić w odstępach około 300 mm, a następnie połączyć kielichowo, przewodami kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych średnicy DN 100. Przewody muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie były narażone na żadne naprężenia.
 • W przypadku umieszczenia zbiorników w miejscach narażonych na działania obciążeń komunikacyjnych należy ułożyć trwałe podpory pod obciążane podłoże. Jeśli jednak zbiorniki znajdują się w miejscu komunikacji pieszej wystarczy obłożenie ich płytami styropianowymi.
 • Następnie napełnić zbiorniki wodą i zamknąć wykop. W tym celu przestrzeń wokół zbiorników wypełnić zagęszczanymi warstwami chudego betonu lub żwiru (ziarno ok. 3 mm / całkowita grubość warstwy ok. 200 mm). Resztę wolnej przestrzeni do ścian wykopu wypełnić dokładnie zagęszczonym urobkiem.
 • Zamocować za pomocą kołków studzienki nad otworami rewizyjnymi dopasowując je do odpowiedniego poziomu terenu (zamknięcie studzienki powinno znajdować się około 100 mm powyżej poziomu terenu).
 • W celu połączenia kompresora z napowietrzaczem za pomocą węża elastycznego, w studzience włazu konserwacyjnego należy wykonać otwór 0 58 mm i zamontować w nim dostarczane w komplecie uszczelnienie do rury ochronnej węża. Otwór wykonać maksymalnie około 100 mm nad górną krawędzią zbiornika.
 • Rurę ochronną należy zamontować w taki sposób, aby znajdowała się ona około 30 mm w głębi studzienki włazu konserwacyjnego, podobnie w pomieszczeniu kompresora. Na końcach rury ochronnej znajdują się uszczelnienia węża elastycznego, zapobiegające przedostawaniu się nieprzyjemnych woni z oczyszczalni. Następnie należy położyć płyty styropianowe.
 • Warstwa ziemi nad płytami powinna wynosić od 300 do 400 mm i znajdować się około 100 mm poniżej włazów studzienek.

5. Montaż napowiełrzacza

 • Narzędzia i przedmioty służące do prac montażowych powinny znajdować się w takiej odległości od otworu konserwacyjnego, aby uniknąć ich przypadkowego wrzucenia do środka zbiornika.
 • Dostarczony wąż elastyczny 3A" zamontować za pomocą opaski metalowej na napowietrzaczu.
 • Otworzyć pokrywę studzienki włazu konserwacyjnego. W tym celu odkręcić trzy śruby zabezpieczające. Następnie otworzyć właz konserwacyjny.
 • Wcześniej zmontowany napowietrzacz opuścić za pomocą linek montażowych do zbiornika. Linki montażowe i wąż elastyczny przeciągnąć przez otwór 0 32 mm znajdujący się w zdemontowanym włazie konserwacyjnym. Na końcu wolnego końca węża elastycznego zamontować za pomocą opaski stalowej dostarczany w komplecie łącznik.
 • Zamontować ponownie właz konserwacyjny (zamknąć).
 • Zamontować do łącznika za pomocą opaski stalowej wąż elastyczny od strony kompresora. Należy zwrócić uwagę, aby zbyt długie fragmenty węża elastycznego nie znajdowały się w zbiorniku ani w studzience włazu konserwacyjnego. Należy unikać również załamań na wężu.

6. Sposób montażu kompresora i urządzenia sterującego

 • Kompresor z urządzeniem sterującym powinien z zasady być zainstalowany w suchym pomieszczeniu, w niedalekiej odległości od oczyszczalni (do 50 m).
 • Źródło zasilania stanowi gniazdko prądu sieciowego (230 V).
 • Wąż elastyczny należy zamontować do kompresora za pomocą opaski stalowej.
 • Następnie przeprowadzić kontrolę działania kompresora i napowiełrzacza. Należy przy tym sprawdzić przez studzienkę rewizyjną, znajdującą się we włazie konserwacyjnym, czy w wodzie tworzą się równomiernie pęcherzyki powietrza z napowiełrzacza oraz czy wszystkie połączenia węża elastycznego są szczelne. W razie potrzeby użyć latarki.
 • Na koniec zamknąć studzienkę rewizyjną włazu konserwacyjnego i założyć pokrywę. Dokręcić trzy śruby zabezpieczające pokrywę.
 • Elektryczne elementy kompresora i urządzenia sterującego należy poddawać regularnej kontroli. Kontrolę powinien przeprowadzić personel fachowy. Obowiązek przestrzegania powyższych zaleceń spoczywa na użytkowniku urządzeń.

7. Funkcje urządzenia sterującego MICRO-STEP UNIT

 • MICRO-STEP UNIT przeznaczony jest do optymalnego sterowania pracą oczyszczalni ROTH MICRO-STEP.
 • Jego praca obejmuje następujące funkcje:
  • Sterowanie pracą kompresora (włącz/wyłącz),
  • Wyświetlanie komunikatów zakłóceń w pracy kompresora,
  • Wyświetlanie trybu pracy kompresora,
  • Wyświetlanie komunikatów o czynnościach okresowych;
 • Szczegóły dotyczące działania i obsługi MICRO-STEP UNIT zawarte są w osobnej instrukcji dostarczanej wraz z urządzeniem.

8. Uruchomienie oczyszczalni

 • Po upływie dwóch tygodni od doprowadzenia ścieków do oczyszczalni, należy zaaplikować do osadnika wstępnego 1 kg preparatu LIKEFIAN rozpuszczonego wcześniej w 10 litrach ciepłej wody (maks. 45 °C).
 • Jednocześnie do biologicznej części oczyszczalni dodać preparat U.BAC (w zależności od wielkości oczyszczalni 10 kg przy wariantach do 4-ech i do 6-ciu mieszkańców oraz 15 kg przy wariancie do 8-miu mieszkańców) oraz 1 kg preparatu BAC-PLUS.
 • Po uruchomieniu kompresora oczyszczalnia może rozpocząć pracę.
9. Dodawanie środków biologicznych

a) Osadnik wstępny.
- Co cztery miesiące, przy oczyszczalniach do 4-ech osób, należy dodawać 1 kg preparatu UKEFIAN. Przy oczyszczalniach do 6-ciu oraz 8-miu osób 1 kg preparatu UKEFIAN dodawać co trzy miesiące. Preparat należy rozpuścić wcześniej w 10 litrach ciepłej wody (maks. 45 °C) i aplikować do zbiorników poprzez otwory rewizyjne.

b) Osadnik MICRO-STEP (biologiczna część oczyszczalni).
- Pracę kompresora należy regularnie kontrolować. Należy zwracać uwagę czy w wodzie tworzą się równomiernie pęcherzyki powietrza z napowietrzacza.
- Co cztery miesiące, przy oczyszczalniach do 4-ech osób, należy dodawać 1 kg preparatu BAC-PLUS. Przy oczyszczalniach do ó-ciu oraz 8-miu osób 1 kg preparatu BAC-PLUS dodawać co trzy miesiące. Preparat należy aplikować do zbiorników poprzez otwory rewizyjne.

Biopreparaty może uzupełniać użytkownik przydomowych oczyszczalni MICRO-STEP, stosując się do powyższych wskazówek.

10. Usuwanie osadu ściekowego

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH MICRO-STEP produkują niewielkie ilości osadu ściekowego. Gruntowne oczyszczanie z osadu ściekowego powinno być wykonywane w miarę potrzeb i następować jeden raz w okresie jednego do dwóch lat. Przy opróżnianiu zbiorników z osadu zaleca się pozostawić około 200 mm osadu w zbiornikach. Powoduje to szybszy i sprawniejszy powrót oczyszczalni do pracy. Po wywiezieniu osadu oczyszczalnia jest gotowa do ponownej pracy zgodnie z opisem w punkcie "Uruchomienie oczyszczalni".


PARTNERZY:
O firmie  Oferta  Kontakt  Litgraf Design